Flag of S.Africa Flag of Swaziland Flag of Lesotho

LALA ( ZULU, Isuzulu, Zunda )

A dialect of Zulu spoken in South Africa, Swaziland and Lesotho.
Linguistic Lineage for Zulu
South Africa - Swaziland - Lesotho

Hail Mary!

Yethi Maria
ogcwele igrasiya,
iNkosi inawe,
ubusisiwe wena esifazaneni,
ibusisiwe nenzalo yesisu sakho uJesu.

Maria ocwebileyo, Nina kaNkulunkulu,
mawusikhulekele thina zoni,
kalokhu nasesikhathini sokufa kwethu.
Amen.

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.