Flag of S.Africa Flag of Malawi Flag of Swaziland Flag of Lesotho

ZULU ( Isuzulu, Zunda )

Spoken by 9,210,000 people in Zululand, South Africa. Also spoken by 38,000 people in Malawi, by 76,000 people in Swaziland and by 248,000 people in Lesotho.
Linguistic Lineage for Zulu
South Africa - Malawi - Swaziland - Lesotho

Zulu tile

Large image (182KB)

Another version

Baba wethu osezulwini
Maliphathwe ngobungcwele igama lakho.
Umbuso wakho mawufike.
Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.
Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla.
Usithethelele izono zethu
njengoba nathi sibathethelela abasonayo.
Ungasingenisi ekulingweni
kodwa usisindise kokubi.
Amen.

Contributed by Rev Father Gerard Tonque Lagleder O.S.B. - E-mail gtl@iafrica.com

Another version

Ngakho-ke anokhuleka kanje, nithi:

Baba wethu osezulwini,
malingcweliswe igama lakho;
mawufike umbuso wakho;
mayenziwe intando yakho
emhlabeni njengasezulwini;
usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla;
usithethelele amacala ethu,
njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi;
ungasingenisi ekulingweni,
kodwa usikhulule kokubi;
ngokuba umbuso ungowakho,
namandla, nenkazimulo, kuze kubephakade.
Amen.

Source: "ITESTAMENTE ELISHA. LeNkosi Yethu UJESU KRISTU.
New Testament in Zulu (1977) ISBN 0-7982-0009 X
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

BABA WETHU OSEZULWINI (OUR FATHER)

BABA WETHU OSEZULWINI
MALIPHATHWE NGOBUNGCWELW IGAMA LAKHO
INTANDO YAKHO MAYENZIWE EMHLABENI NJENGASEZULWINI
AWUSIPHE NAMUHLA ISINKWA SETHU SEMIHLA NGEMIHLA
USITHETHELELE IZONO ZETHU, NJENGOBA NATHI SIBATHETHELELA ABASONAYO
UNGASINGENISI EKULINGWENI
KODWA USISINDISE KOKUBI
AME

Contributed by Anonymous - E-mail Greg@ERWAT.co.za

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.